การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 [03/05/24]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับเต็ม
รายงานประจำปี 56-1 One Report 2566 ( QR-Code ) [23/03/24]
ข้อมูลบุคลลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ [23/03/24]
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี [23/03/24]
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ ( หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / แบบ ค.[23/03/24]
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [23/03/24]
ข้อบังคับ และประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น [23/03/24]
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 [14/12/2023]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับเต็ม [หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / แบบ ค.]
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 [02/05/23]
รายงานประจำปี 56-1 One Report 2565 [17/03/23]
ข้อมูลบุคลลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ [17/03/23]
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท [17/03/23]
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ [17/03/23]
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [17/03/23]
ข้อบังคับ และประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น [17/03/23]
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [15/12/22]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
     สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
     รายงานประจำปี 2558
     ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
     เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน
หนังสือมอบฉันทะ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
     เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
     ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
     แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
     แผนที่สถานที่จัดการประชุม
     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
     หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 [18/12/15]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
     สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
     รายงานประจำปี 2557
     ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
     เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน
หนังสือมอบฉันทะ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
     เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
     ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
     แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
     แผนที่สถานที่จัดการประชุม
     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
     การเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 [11/12/14]
Notice of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015
     The copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014
Annual Report for the year 2014
     Preliminary information of directors who retired by rotation and proposed to be reelected.
     Preliminary information for Consideration to appointment the Company’s Auditor for the year 2015, and assign emolumen
Proxy form
     reliminary information of Independent Directors who represent to be a proxy and the Definition of Independent Directors.
     Conditions and procedures of the meeting of shareholders, voting and appointment of proxies.
     Company’s Articles of Association, Shareholders’ Meeting.
     Request form for the Annual Report of the year 2014.
     Map of the place to attend the Annual General Meeting.
     Notification of the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015
Scroll to Top