ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
20 พ.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ 2S เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2565 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2565 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
5 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2565 แจ้งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564 วันหยุดของบริษัท ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ดาวน์โหลด
9 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
9 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลด