ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
20 ธ.ค. 2564 วันหยุดของบริษัท ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ดาวน์โหลด
9 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
9 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
9 ส.ค. 2564 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 การย้ายหลักทรัพย์ 2S เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
20 พ.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ 2S เริ่มซื้อขายวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2564 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2564 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
5 พ.ค. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2564 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2564 แจ้งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 (แก้ไขค่าสอบบัญชี) ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2564 แจ้งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 ดาวน์โหลด