คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด ( มหาชน )

K.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

K.สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานกรรมการบริหาร

K.แสงรุ้ง นิติภาวะชน

นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน
กรรมการผู้จัดการ

K.สุรพล สติมานนท์

นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

K.จินตนา เตชะมนตรีกุล

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการตรวจสอบ

K.บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

น.ส.บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
กรรมการ

K.ธนทัต ชวาลดิฐ

นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการ

K.ปรีดา วงศ์สถิตย์พร

นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ

K.พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล

พล.อ. ไพรัช  โพธิ์อุบล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน หรือ นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางทรรศนีย์ ภูนุชอภัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและตลาด
5. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชี
6. นางสาวจารุวรรณ จันทร์ประอบ รองกรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
7. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสาขา GSP สปป. ลาว
8. นางสาวกรรณิกา อังกุรวิโรจน์ ผู้จัดการสาขา
9. นายธีรศักดิ์ อรชร ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
10. นางภัทรานิษฐ์ จันทร์ทอง สาสุธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

* นางสาวนัชชา ลิ่มปกรณ์ธนโชติ , สมุห์บัญชี

เลขานุการบริษัท
   นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท

Scroll to Top