about-190x300

วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตและบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร ที่เป็นเลิศ ในการสร้างคุณค่าและความประทับใจ ให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายคุณภาพ

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

  1. ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก ให้มีความหลากหลาย ครบถ้วนสำหรับลูกค้า
  2. พัฒนาระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า
  3. พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความสามารถสูง และมีความสุขในองค์กร

ประวัติความเป็นมา

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2535 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น ลวดตะแกรงเหล็ก (ไวร์เมช) และเหล็กปลอกเสา นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจซื้อมาและจำหน่ายไป ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณอื่นๆ ที่ไม่ได้ผลิตเอง เช่น เหล็กฉาก ท่อชุบสังกะสี เหล็กBeam เหล็กรางน้ำ เหล็กเหลี่ยมตัน เหล็กเพลา และเหล็กแผ่นลาย เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา อันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ และสามารถส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศมาเลเซีย ด้วยพื้นที่ประมาณ 33 ไร่ 120 ตารางวา และกำลังการผลิตกว่า 145,800 ตันต่อปี

และบริษัทในเครือ คือ บริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ  มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมีโอกาส ในการขยายตลาดออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว ฯลฯ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคลังสินค้าอยู่ในทำเลที่สำคัญของประเทศ ได้แก่
คลังสินค้า-หาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับบริษัท
คลังสินค้า-สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลังสินค้า-โคราช ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับบริษัทย่อย คือจังหวัดนครราชสีมา
และคลังสินค้า-กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 3

ซึ่งแต่ละคลังสินค้าอยู่ในทำเล ของศูนย์กลางแต่ละภูมิภาค ทำให้บริษัทมีศักยภาพในด้านการขนส่งที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งสินค้า ของแต่ละภูมิภาคในประเทศ

Scroll to Top