ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วันที่ 19 เมษายน 2566)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ผ่านไปด้วยดี

บริษัทขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

Scroll to Top