น่ารู้เรื่องมาตรฐาน MiT

ทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีกับ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือมอก. แต่รู้หรือไม่ว่า ไทยยังมี MiT หรือ Made in Thailand ด้วย
 
MiT คือ มาตรฐานสินค้าที่ผลิตในไทย ออกให้โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เริ่มใช้อย่างเป็นทางการตอนปลายปี 63 ซึ่งหนึ่งคุณสมบัติของสินค้าที่ได้รับการรับรอง MIT คือ สินค้าต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 40% โดยตัวเลขนี้มาจากการคำนวณตามหลักการ ASEAN Content และปรับให้เข้ากับบริบทของไทย
 
มาตรฐาน MiT มีขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในประเทศ หันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในไทยมากขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานทั้งในประเทศและคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งตามกฎกระทรวงการคลังได้กำหนดให้งานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐต้องใช้สินค้าที่มี MiT รับรองไม่น้อยกว่า 60% ของสินค้าทั้งหมด ในส่วนของเหล็ก ก็ต้องเป็นเหล็กที่ MiT รับรองไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กทั้งหมดที่ใช้ในงานครั้งนั้น
 
ทั้งนี้ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เองก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MiT เช่นกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
Scroll to Top