บรรษัทภิบาล

สารจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม ความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของสังคม และสภาพเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน แนวทางและหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการย่อมมีการพัฒนาให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงคู่มือบรรษัทภิบาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

บริษัทจัดทำคู่มือบรรษัทภิบาลฉบับนี้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ศึกษานโยบาย แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างมีคุณค่า

คณะกรรมการบริษัท
พฤศจิกายน 2564
Scroll to Top