ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.2
4.0
4.5
6.0
25 x 25
5.2
6.3
7.5
8.1 *
9.1 *
9.8
10.7
11.8
196
32 x 32
6.7
8.3
9.8
10.8
12.2 *
13.1
14.4
16.1 *
144
38 x 38
8.1
10.0
11.8
13.0
14.8 *
15.9
17.6
19.7 *
23.7
100
50 x 50
13.4
15.9
17.5
20.0 *
21.6
23.9
27.0 *
32.7
36.1
64
75 x 75
20.5
24.4
27.0
30.8
33.3
37.1
42.0 *
51.5 *
57.3
36
100 x 100
27.5
32.8
36.4
41.7
45.1
50.3
57.1 *
70.3 *
78.4 *
101.8
25
125 x 125
41.4
45.8
52.5
56.9
63.5
72.1
89.2
99.7
130.1
9
150 x 150
49.8
55.2
63.3
68.7
76.6
87.2
108.0
120.9 *
158.4 *
9

น้ำหนัก กก./6 เมตร

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ
D
ไม่เกิน 100
± 1.5
RHS
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
D และ B ใน
เกิน 100
± ร้อยละ 1.5
ความโค้ง หรือ ความเว้าของส่วนราบ
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 0.5
เกิน 100
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของด้าน
ความได้ฉากของด้านประชิด
± 1.5 องศา
ความหนา (t)
1.2 ถึง 1.8
± 2.0
4.0 ถึง 12.0
± ร้อยละ 10
ความตรง
± ร้อยละ 0.3 ของความยาว
ความยาว
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
+ ไม่กำหนด
0
Scroll to Top