ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.2
4.0
4.5
6.0
50 x 25
8.0
9.9
11.7
12.9
14.6 *
15.7
17.3
19.4 *
23.2
96
65 x 38
11.2
13.8
16.4
18.1
20.7
22.3
24.7
27.9
33.8
63
75 x 38
12.3
15.3
18.1
20.0
22.8 *
24.6
27.3
30.9 *
37.6
41.6
50
75 x 50
13.6
16.9
20.2
22.3
25.4
27.4
30.5
34.5
42.1
46.7
40
100 x 50
20.5
24.4
27.0
30.8
33.3
37.1
42.0 *
51.5 *
57.3 *
40
150 x 50
32.8
36.4
41.7
45.1
50.3
57.1
70.3
78.4
101.8
24
150 x 75
37.1
41.1
47.1
51.0
56.9
64.6
79.8
89.1
116.0
18

น้ำหนัก กก./6 เมตร

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ
D
ไม่เกิน 100
± 1.5
RHS_w
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
D และ B ใน
เกิน 100
± ร้อยละ 1.5
ความโค้ง หรือ ความเว้าของส่วนราบ
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 0.5
เกิน 100
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของด้าน
ความได้ฉากของด้านประชิด
± 1.5 องศา
ความหนา (t)
1.2 ถึง 1.8
± 2.0
4.0 ถึง 12.0
± ร้อยละ 10
ความตรง
± ร้อยละ 0.3 ของความยาว
ความยาว
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
+ ไม่กำหนด
0
Scroll to Top