เหล็กรูปตัวซี
ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
1.6
2.0
2.3
2.8
3.2
60 x 30 x 10
9.7
11.9
13.5
100
75 x 45 x 15
13.9
17.1
19.5
50
90 x 45 x 20
15.7
22.2
30.0
40
100 x 50 x 20
17.2
21.3
24.3
29.2
33.0
40
125 x 50 x 20
27.0
36.7
30
150 x 50 x 20
29.7
40.5
30
150 x 65 x 20
33.0
45.0
24

น้ำหนัก กก./6 เมตร

ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
1.2
1.4
1.6
2
2.3
3.2
75 x 45 x 15
9.01
10.65
13.11
15.16
16.8
50
100 x 50 x 20
11.27
13.32
16.39
18.95
21.0
29.37
40
125 x 50 x 20
21.22
23.51
32.58
30
150 x 50 x 20
23.44
25.37
35.79
30
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ
A ± 1.5
AHTC
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
H น้อยกว่า 150  ± 1.5
150 ถึงน้อยกว่า 300  ± 2.0
ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป  ± 3.0
C  ± 2.0
ความหนา (t) 1.6 ± 0.22
2.0 และ 2.3  ± 0.25
2.8  ± 0.28
3.2  ± 0.30
4.0 และ 4.5  ± 0.45
6.0  ± 0.60
ความยาว ไม่เกิน 7 เมตร C_0002
50
เกิน 7 เมตร  + 40 มิลลิเมตร และ +5 มิลลิเมตร ในทุก ๆ 1 เมตร หรือเศษของเมตร ของส่วนที่ยาวเกิน 7 เมตรตัวอย่าง เช่นเหล็กโครงสร้าง ความยาว 9 เมตร จะใช้ค่าเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนเท่ากับ
C_0001
ความได้ฉากของด้านประชิด  ± 1.5 องศา
ความโก่ง  ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของความยาวทั้งท่อน
มวลต่อเมตร  ร้อยละ ± 10
Scroll to Top