[darna_heading title=”หลักเกณฑ์การเสนอวาระผู้ถือหุ้น”]

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Scroll to Top