2S ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition (CAC)

2S ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition (CAC)
โดย ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับมอบใบประกาศฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

Scroll to Top