ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 ธ.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
2 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดสงกรานต์ ดาวน์โหลด
2 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2563 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2563 แจ้งบริษัทย่อยใน สปป.ลาว หยุดทำการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ 20 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ 20 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563 ยกเลิกวันหยุดตามประเพณีวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด