ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
17 ธ.ค. 2562 แจ้งวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563 ที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขงบกำไรขาดทุน งวด 9 เดือน) ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562 การจ่ายปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ 2S เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
7 มิ.ย. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ 2S-W1 (F53-5) ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
2 พ.ค. 2562 การไม่ปรับสิทธิของ 2S-W1 ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2562 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ 2S-W1 ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไขตำแหน่งกรรมการ) ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2562 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ 2S-W1 ดาวน์โหลด