Corporate Governance

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นรากฐานความสำเร็จของธุรกิจ โดยเน้นความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งบริษัทได้ยึดมั่นถือปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอด เพราะเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง นโยบายกำกับดูแลกิจการ, จรรยาบรรณธุรกิจ ให้เหมาะสมกับสภาการณ์เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท และเป็นหัวข้อฝึกอบรม ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2559