เหล็กลดลวด
สัญลักษณ์ของลวดยืนและลวดขวาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
พื้นที่หน้าตัดระบุตารางมิลลิเมตร
CDR 2.6
2.60
5.31
CDR 3.0
3.00
7.07
CDR 3.3
3.30
8.56
CDR 3.6
3.60
10.18
CDR 4.0
4.00
12.57
CDR 4.3
4.30
14.53
CDR 4.6
4.60
16.63
CDR 5.0
5.00
19.64
CDR 5.3
5.30
22.07
CDR 5.6
5.60
24.64
CDR 6.0
6.00
28.29
CDR 6.5
6.50
33.20
CDR 7.0
7.00
28.20
CDR 7.5
7.50
44.20
CDR 8.0
8.00
50.29
CDR 9.0
9.00
63.59

* มอก. 747-2531
เกณฑ์การคลาดเคลื่อนของลวด
สัญลักษณ์ของลวดยืนและลวดขวาง CDR 4.0-6.0 (4.0-6.0 มม.)
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง +/- 0.10 มม.

Scroll to Top