นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตยั่งยืนได้นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมีสังคมที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังสร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดทำแนวทางการปฏิบัติขึ้นภายใต้แนวทางของโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition) ซึ่งได้เผยแพร่นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านสื่อทั้งภายนอกและภายใน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท Intranet หนังสือเวียนแจ้งคู่ค้า แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทเป็นต้น

คำนิยาม
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

นโยบาย
“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย”

แนวการปฏิบัติ
1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
– บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
– กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น โดยมีบันทึกรายการผู้รับบริจาค/เงินสนับสนุน และเอกสารชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติของคนทั้งองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
– สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตน้อยที่สุด ซึ่งจะผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงาน
– รายงานผลการสอบทาน การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฎิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
4. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
– กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
– จัดการสื่อสารกับบุคคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
– ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อเสนอนำต่อคณะกรรมการบริษัท

มาตรการปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นแก่พนักงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น จะมีโทษตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบของบริษัทฯแต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การอบรมปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน, ติดประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยและ Intranet เป็นต้นเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติ
4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และหนังสือเวียนบอกกล่าว เป็นต้น
5. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์ และผู้รับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่า การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบายและมีกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บุคคลใดๆ เป็นดังนี้
6.1 ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำหรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
6.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.3 เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
6.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)
6.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
6.6 หากบริษัทมีการเข้าร่วมการประกวดราคา พนักงานพึงงดรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาด้วย
6.7 หากพนักงานได้รับของของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณานำไปเป็นของรางวัลส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป
7. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงการจัดซื้อหรือจัดทำสัญญา ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนฯลฯ

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. กำหนดให้ฝ่ายบริหารทำการประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบเป็นประจำทุกปี
2. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา การจัดทำและควบคุมงบประมาณ รวมถึงระบบการบันทึกบัญชี การจ่าย/รับชำระเงิน เป็นต้น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
3. กำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงเพื่อสามารถวางแนวทางการป้องกันได้อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ