พาณิชย์รีดเอดีท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้า 4 ประเทศ

พาณิชย์รีดเอดีท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้า 4 ประเทศ

พาณิชย์เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดท่อเหล็กไร้สนิมจากเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ยันไต่สวนการทุ่มตลาดทุกกรณีโปร่งใส ไม่มีบิดเบือน

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) มีมติให้ 1) เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้าจากเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ในอัตรา 2.38 – 310.74% ของราคา CIF 2) ให้เปิดการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GI) จากจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ 3) เปิดทบทวนการเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากจีนเฉพาะกับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด 4) ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า PP-GL และ PP-GI จากเวียดนามออกไปอีก 6 เดือน และ 5) ผ่านร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเตรียมเรียกเก็บอากร AD เหล็ก GL จากเวียดนามและขยายเวลาการไต่สวนอีก 3 เดือน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการ ทตอ. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ว่ามีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.ให้เรียกเก็บอากร AD สินค้าท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้าจากเกาหลีใต้ในอัตรา 11.96 – 51.53% จีนในอัตรา 145.31% ไต้หวันในอัตรา 2.38 – 29.04% เวียดนามในอัตรา 310.74% ของราคา CIF

2.ให้เปิดการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GI) จากจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ตามคำขอของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

3.ให้เปิดทบทวนอัตราอากรเฉพาะสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7227.9000.090 จากจีน ที่เดิมถูกเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 ตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559

4.ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดกรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PP-GL) และเคลือบด้วยสังกะสีแล้วทาสี (PP-GI) จากเวียดนามออกไปอีก 6 เดือน

5.เห็นชอบร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเตรียมกำหนดมาตรการ AD สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) และขยายเวลาการไต่สวนไปอีก 3 เดือน

หลังจากที่คณะกรรมการ ทตอ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดแล้ว ต้องมีขั้นตอนดำเนินการต่อเนื่องก่อนพิจารณากำหนดให้มีการเรียกเก็บอากร AD โดยกรมการค้าต่างประเทศจะต้องส่งข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการ พิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดนี้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Oral Hearing) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสีย รวบรวบเสนอให้คณะกรรมการ ทตอ. พิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดต่อไป ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการไต่สวนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำว่า การไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการ AD ทุกกรณี ได้ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล/ข้อเท็จจริง และกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย กรณีที่มีข่าวกล่าวหาว่ากรมการค้าต่างประเทศเปิดทบทวนอัตราอากร AD ของบริษัทเหล็กสัญชาติเกาหลีใต้ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายนั้นจึงไม่เป็นความจริง โดยกรณีดังกล่าวบริษัทเหล็กจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ถูกบังคับใช้มาตรการ AD สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้ยื่นคำขอให้ทบทวนอัตราอากร AD ตามสิทธิที่ระบุในมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าอัตราอากร AD ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะกรรมการ ทตอ. จึงได้มีมติให้เปิดการทบทวนไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง เพื่อที่รับฟังและรวบรวบข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทตอ.ต่อไป

“Special Thanks” ประชาชาติธุรกิจ