ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มูลค่า 3 แสนล้านบาท เพื่อดึงการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มูลค่า 3 แสนล้านบาท เพื่อดึงการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยจะบูรณาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย การเชื่อมโยง 3 สนามบิน คือ อู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ และดอนเมือง การเชื่อมโยงการคมนาคมทางถนน ราง ท่าเรือทะเลตะวันออก และการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด ให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์และเรือสำราญ เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าพื้นที่ ด้วยงบประมาณดำเนินประมาณ 300,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคม และกองทัพเรือ จัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ขณะที่นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.ลงพื้นที่กูกระบวนการผลิตเหล็ก เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน มอก. หลัง 8 สมาคมเหล็ก ได้ร่วมลงนามสัตยาบรรณไม่ผลิตเหล็กเบา เพื่อไม่ให้กระทบโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ที่กำลังเร่งการลงทุน และการลงทุนภาคเอกชนที่กำลังฟื้นตัว และสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตเหล็กภายในประเทศ รวมถึงคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานด้วย

“Special Thanks” ครอบครัวข่าว 3