“โรงเหล็กไทย” เฮหลังเฝ้ารอมาครึ่งปี ครม.ไฟเขียวแก้กม.ทุ่มตลาดอุดช่องเลี่ยงAD/เซฟการ์ด

“โรงเหล็กไทย” เฮหลังเฝ้ารอมาครึ่งปี ครม.ไฟเขียวแก้กม.ทุ่มตลาดอุดช่องเลี่ยงAD/เซฟการ์ด

เปิดร่าง กม.เอดีฉบับใหม่เสริมเขี้ยว 9 มาตราแก้เกมพ่อค้าหลบเลี่ยงภาษี AD/CVD เปลี่ยนแปลงพิกัดนำเข้า ดันเข้า สนช. มีผลใช้ภายในต้นปี 2560 ยอดนำเข้าเหล็กครึ่งปีแรกยังพุ่ง 29% เฉียด 10 ล้านตัน

นับเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากกรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกร่าง แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ผลิตไทยว่า หลังจากที่ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และการอุดหนุน (CVD) รวมถึงมาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (เซฟการ์ด) แล้วมักมีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมการหลบเลี่ยงภาษี AD/CVD/เซฟการ์ดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแก้ไขดัดแปลงสินค้า ทำให้มาตรการต่าง ๆ

ที่ออกไปไม่สามารถใช้บังคับได้ สร้างความเสียหายให้อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเหล็กที่มีการประกาศเอดีไปถึง 15 รายการ และใช้เซฟการ์ดไป 3 รายการ แต่การนำเข้าเหล็กยังเพิ่มสูงขึ้น โดยจีนเจือธาตุต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพิกัดนำเข้าเพื่อเลี่ยงภาษี AD โดยภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) 2559 นำเข้าปริมาณ 9,499,557.4 ตัน เพิ่มมากขึ้น 29.24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การทุ่มตลาดและการอุดหนุนฯแล้ว โดยกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติม 9 มาตรา จาก พ.ร.บ.การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หรือที่เรียกว่า Anti Circumvention (AC) ไว้ในมาตราที่ 9 ประกอบด้วย 15 มาตราย่อย คาดว่าหลังจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วจะเสนอสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาและมีผลบังคับใช้ในปี 2560

“ก่อนหน้านี้ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด 2 ครั้ง นับจากเดือนมกราคม 2559 ปรับเพิ่มจาก 7 มาตรา เป็น 9 มาตรา โดยปรับบทคำนิยามคำว่า สินค้าหลบเลี่ยง เป็นสินค้าที่ถูกไต่สวนในมาตรา 3 ซึ่งหมายถึงสินค้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ การอุดหนุน และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ในมาตรา 5 จากมาตรา 72 เดิม เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ โดยฉบับใหม่ให้อำนาจ ทตอ. พิจารณาเปิดไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD และอาจจะมีคำขอให้กรมศุลกากรเรียกหลักประกันอากรก่อนที่การไต่สวนจะเสร็จ สิ้น”

สาระสำคัญของมาตรา 9 กำหนดกระบวนการใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงภาษี AD/CVD ไว้ 15 มาตรา (มาตรา X/1-มาตรา X/15) สรุปได้ว่า หากในระหว่างที่มีการใช้มาตรการ AD/CVD กับสินค้าใดสินค้าหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD เช่น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าอันเกิดจากพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิต หรือการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอย่างเพียงพอ

นอกจากเพื่อหลบเลี่ยง AD/CVD จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้มาตรการ AD/CVD ลดลงทั้งด้านปริมาณและราคา โดยกระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ์ ร้องขอให้คณะกรรมการ ทตอ.เปิดไต่สวน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการไต่สวน

“หาก ทตอ.เห็นว่าคำร้องขอมีมูลจะต้องประกาศเปิดไต่สวน พร้อมทั้งประกาศให้ทราบในราชกิจจานุเบกษาแจ้งว่า มีสินค้าใดที่ถูกไต่สวน ผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ หรือผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นเป็นใคร ข้อเท็จจริงโดยสังเขป ค่าธรรมเนียม และจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึง ผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผู้นำเข้าสินค้านั้น และรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก หรือประเทศผู้ผลิตได้รับทราบข้อมูล และสามารถยื่นข้อโต้แย้ง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถูกไต่สวน และให้ระยะเวลาในการโต้แย้งพอสมควร”

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดกระบวนการไต่สวนตั้งแต่เริ่มต้นประกาศเปิดไต่สวนจนถึงขั้น วินิจฉัยกำหนดต้องแล้วเสร็จภายใน 9 เดือน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือเท่ากับไม่เกิน 1 ปี หาก ทตอ.วินิจฉัย พบว่ามีการหลบเลี่ยงให้เรียกเก็บภาษี AD/CVD สินค้าที่ถูกใช้มาตรการ AD/CVD กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือจากประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์หลบเลี่ยง AD/CVD ในอัตราที่สูงสุด และเรียกเก็บอากรตอบโต้ AD/CVD

แต่หากไม่พบการหลบเลี่ยงต้องยกเว้นหรือยุติการเรียกเก็บอากร AD/CVD จากผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกที่ถูกใช้มาตรการ AD/CVD และคืนหลักประกันที่เรียกเก็บโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ตาม กฎหมายเปิดโอกาสผู้ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ ทตอ.ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ ภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ทุ่มตลาดฯ เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการเอดี/ซีวีดีที่ถูกบังคับใช้ เพราะหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐ ก็มีการใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกัน และควรมีการเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) กับประเทศที่รัฐให้การอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งมาตรการนี้ควรจะมีอัตราที่สูงกว่ามาตรการเอดีด้วย

“Special Thanks” ประชาชาติธุรกิจออนไลน์