นำร่อง”ฉนวนกันความร้อน-ซีเมนต์-เหล็ก”เป็นสินค้าสีเขียว

นำร่อง”ฉนวนกันความร้อน-ซีเมนต์-เหล็ก”เป็นสินค้าสีเขียว

ไทย-เกาหลีจับมือพัฒนาเกณฑ์วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม นำร่อง 3 ผลิตภัณฑ์“ฉนวนกันความร้อน-ปูนซีเมนต์-เหล็กก่อสร้าง” เป็นสินค้าสีเขียว

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Green Public Procurement Partnership Project) ตั้งแต่เดือนก.ย. 2560 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี (KEITI) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งในโครงการนี้ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และการพัฒนาแนวทางสร้างแรงจูงใจในการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายประลอง กล่าวว่า ปัจจุบัน คพ. ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวน 30 รายการ ประกอบด้วย สินค้า 24 ผลิตภัณฑ์ และ การบริการ 6 บริการ แต่ยังไม่มีการดำเนินงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลักของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายมากขึ้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดฯ สำหรับสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเป็นลำดับแรก จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน ปูนซีเมนต์ และเหล็กสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำมาใช้ในปริมาณมากในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

อธิบดี คพ. กล่าวอีกว่า การจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ประเภทวัสดุก่อสร้างในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น การใช้วัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ กระบวนการผลิตมีการจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ข้อกำหนดดังกล่าว ได้ผ่านการให้ข้อคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งคพ. จะดำเนินการบรรจุเป็นรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป….

ขอขอบคุณ : เดลินิวส์