พาณิชย์ ชี้แจงร่างกม.โต้การทุ่มตลาดฉบับใหม่ ขยายผลกันเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาด-การอุดหนุน

พาณิชย์ ชี้แจงร่างกม.โต้การทุ่มตลาดฉบับใหม่ ขยายผลกันเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาด-การอุดหนุน

พาณิชย์ ชี้แจงร่างกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดฉบับใหม่ ขยายผลป้องกันการหลับเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ได้อุ้มอุตสาหกรรมภายใน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงกรณีที่ผู้นำเข้าเหล็กคัดค้านการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หรือกม. AD ฉบับใหม่ เนื่องจากเห็นว่า การแก้กม. ใหม่ให้มีมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน หรือ Anti-Circumvention (AC) เป็นการให้การปกป้องผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศที่ซ้ำซ้อนกับมาตรการ AD ซึ่งเกินความจำเป็น ทำให้อุตสาหกรรมภายในไม่พัฒนา อีกทั้ง ยังให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดอายัดเพื่อตรวจสอบสินค้านำเข้าที่สงสัยว่าได้หลบเลี่ยงมาตรการ AD ซึ่งเป็นภาระและค่าใช้จ่ายแก่ผู้นำเข้าอย่างมา“การใช้มาตรการ AC ไม่ใช่เป็นการให้การปกป้องซ้ำซ้อนกับมาตรการ AD เนื่องจากเป็นการขยายมาตรการ AD ไปยังสินค้าที่หลบเลี่ยงฯ โดยในปัจจุบันมีการหลบเลี่ยงมาตรการ AD ทำให้มาตรการที่ใช้บังคับไม่มีผลในการเยียวยาอุตสาหกรรมภายในตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้มาตรการ AC จะช่วยให้อุตสาหกรรมภายในได้รับความเป็นธรรมทางการค้าและแข่งขันได้ มิได้มีเจตนาเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแต่อย่างใด” นายอดุลย์ กล่าว

สำหรับประเด็นที่ผู้นำเข้ากังวลว่า กม. ใหม่นี้เป็นกม. ที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดอายัดเพื่อตรวจสอบสินค้านำเข้าที่สงสัยว่าได้หลบเลี่ยงมาตรการ AD ซึ่งจะเป็นภาระและทำให้ผู้นำเข้ามีค่าใช้จ่ายอย่างมากนั้น เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากการแก้กม. กำหนดให้กรมศุลกากรมีอำนาจในการกักของ ยึดหรืออายัดสินค้าได้ก็ต่อเมื่อผู้นำเข้าค้างชำระค่าอากร AD ไม่ใช่เป็นการให้กรมศุลกากรยึดหรืออายัดสินค้าเพื่อตรวจสอบการหลบเลี่ยงมาตรการ AD ตามที่ผู้นำเข้าเข้าใจแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตามที่ผู้นำเข้าเหล็กเสนอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลตรวจสอบความสามารถในการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมภายในว่า ผลิตได้ตามคุณภาพและปริมาณความต้องการในประเทศของผู้ใช้จริงหรือไม่นั้น นายอดุลย์ กล่าวว่า ในกระบวนการไต่สวน AD ได้มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบอยู่แล้ว ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) จะมีการพิจารณาวินิจฉัยว่าจะใช้มาตรการ AD หรือไม่ อย่างไร

อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการไต่สวนการหลบเลี่ยงตามกม. ใหม่ จะมีการกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการไต่สวนได้ และมีการพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ ซึ่งแนวทางการแก้ไขร่างพ.ร.บ. นี้ ได้มีการศึกษากฎหมายของประเทศสมาชิก WTO ต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการใช้มาตรการ AC และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยด้วย

ขอขอบคุณ : กรุงเทพธุรกิจ