กลุ่มท่อเหล็กบี้กรมศุลกากร ทวงคืนหลักประกันค่าอากรนำเข้ามาผลิตส่งออกตามม.19 ทวิ

กลุ่มท่อเหล็กบี้กรมศุลกากร ทวงคืนหลักประกันค่าอากรนำเข้ามาผลิตส่งออกตามม.19 ทวิ

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะฯยื่นหนังสือถึงกรมศุลกากร หลังไม่ได้รับความสะดวกในการคืนภาษีหรือหลักประกันค่าภาษีอากรจากกรมศุลกากรในกรณีที่มีการนำวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นเข้ามาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่าเมื่อเร็วๆนี้สมาคมผู้ผลิตท่อฯ ได้ยื่นหนังสือนายนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร หลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมว่า ไม่ได้รับความสะดวกในการคืนภาษีหรือหลักประกันค่าภาษีอากรจากกรมศุลกากรในกรณีที่มีการนำวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นเข้ามาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ จากที่ผ่านมาสมาชิกในสมาคมผู้ผลิตท่อฯได้นำเข้าสินค้าวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นเข้ามาผลิตเป็นของสำเร็จรูปเพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ ของกรมศุลกากรโดยในการนำเข้าได้มีการชำระหรือวางประกันค่าภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรแล้ว แต่โดยที่สินค้าประเภทเหล็กแผ่นบางชนิดและหรือบางประเทศที่สั่งซื้อมา ในการนำเข้าจะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนและหรือประกาศของคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องตามพ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และตามพ.ร.บ. มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตามกฎหมายทั้งสองฉบับได้ออกประกาศเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด(เอดี)และการอุดหนุนและได้เรียกเก็บอากรตามมาตรการปกป้องจาการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น(เซฟการ์ด)เมื่อสมาชิกนำวัตถุดิบที่อยู่ในรายการประกาศของคณะกรรมการทั้งสองคณะกรรมการเข้ามาต้องชำระหรือวางประกันค่าอากรเพิ่มนอกเหนือจากอากรตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งสมาชิกได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้ว นายวรพจน์ กล่าวอีกว่าเมื่อมีการนำเข้าวัตถุดิบไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปตามมาตรา 19 ทวิ กฎหมายศุลกากรและส่งออกไปแล้ว เมื่อสมาชิกฯนำหลักฐานขอคืนเงินค่าภาษีอากรหรือหลักประกันที่วางไว้ตอนนำเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้พิจารณาเห็นว่าการคืนเงินหรือหลักประกันค่าภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและตามประกาศเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามพ.ร.บ ตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2542 กรมฯมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนสามารถดำเนินการคืนให้ได้ ส่วนอากรตามประกาศของคณะกรรมการมาตรการปกป้อง ตาม พ.ร.บ มาตรการปกป้อง พ.ศ. 2550 ยังไม่สามารถดำเนินการคืนให้ได้เนื่องจากไม่มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อความตามประกาศของคณะกรรมการมาตรการปกป้อง ไม่ชัดเจนนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าว สมาคมฯได้ตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า กรมศุลกากรได้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระอากรการวางประกันค่าภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรมาตรา 19 ทวิอยู่แล้ว ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ […]

Read more