การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
     สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
     รายงานประจำปี 2558
     ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
     เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน
หนังสือมอบฉันทะ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
     เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
     ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
     แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
     แผนที่สถานที่จัดการประชุม
     แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
     สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
     รายงานประจำปี 2557
     ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
     เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน
หนังสือมอบฉันทะ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมคำนิยามของกรรมการอิสระ
     เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
     ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
     แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
     แผนที่สถานที่จัดการประชุม
     มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
Notice of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015
     The copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014
Annual Report for the year 2014
     Preliminary information of directors who retired by rotation and proposed to be reelected.
     Preliminary information for Consideration to appointment the Company’s Auditor for the year 2015, and assign emolumen
Proxy form
     reliminary information of Independent Directors who represent to be a proxy and the Definition of Independent Directors.
     Conditions and procedures of the meeting of shareholders, voting and appointment of proxies.
     Company’s Articles of Association, Shareholders’ Meeting.
     Request form for the Annual Report of the year 2014.
     Map of the place to attend the Annual General Meeting.
     Notification of the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015