ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานขาย สาขากรุงเทพฯ ( 1 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตั้งเป้าขายรายลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบร่วมกับพนักงานบริการลูกค้าและผู้จัดการสาขา
2. ประเมินส่วนแบ่งการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขาย
3. ตรวจสอบและติดตามราคาตลาด (คู่แข่ง) เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันกับทีมการตลาด
4. กำหนดต้นทุนในการบริการ (Cost To Serve) ของลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบให้เหมาะสม
5. วางแผนการทำงานประจำเดือนเสนอต่อผู้จัดการสาขา
6. เสนอโปรโมชั่นสำหรับสินค้าและลูกค้ากลุ่มต่างๆให้เหมาะสม
7. ติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
8. รายงานผลการเข้าพบลูกค้าในโปรแกรม Web Sale
9. นำเสนอข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ แก่ลูกค้า
10. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และหาแนวทางในการขายให้สินค้าติดตลาด
11. แสวงหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
12. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
13. ทำแผนเยี่ยมลูกค้าประจำปี ตามโอกาสต่างๆ
14. รับเรื่อง ทำความเข้าใจ และแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าร่วมกับพนักงานบริการลูกค้า และติดตามให้ได้รับการแก้ไข
15. ประสานกับพนักงานบริการลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของสินค้า
16. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานจัดส่ง
17. ประสานงานเรื่องสินค้ากับฝ่ายผลิต เรื่องการปรับปรุงคุณภาพ และในกรณีที่สินค้ามีปัญหา
18. ประเมินศักยภาพลูกค้าและให้ข้อมูลในการพิจารณา เครดิตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
19. ประสานงานด้านนโยบายกับผู้บังคับบัญชา
20. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
21. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
22. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

1. เป้าขายรายลูกค้ามีความเหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย
2. ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
3. ทราบสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กและราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน มีกลยุทธ์การขายที่เหมาะสม
4. ลูกค้าพอใจ สอดคล้องกับต้นทุนที่ใช้ในการบริการ
5. มีแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3 วันก่อนการเดินทางออกพบลูกค้าแต่ละเดือน
6. เสนอตรงกลุ่มเป้าหมาย และมียอดขายตามเป้า
7. ยอดขายในเขตที่รับผิดชอบได้ตามเป้า 100%
8. บันทึกผลการเข้าพบลูกค้าในระบบทุกวัน
9. บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
10. ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ และยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
11. มีลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น และมีการซื้อขายเป็นปกติสม่ำเสมอ
12. มียอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทราบราคาของคู่แข่งขัน
13. รู้จักลูกค้าอย่างดี และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
14. ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขในแนวทางที่ลูกค้าพึงพอใจ และมีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
15. ประสานงานด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
16. ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
17. คุณภาพสินค้าได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการ
18. ลูกค้าได้รับเครดิตเหมาะสมกับศักยภาพในการสั่งซื้อ
19. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร
20. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
21. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
22. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีทุกสาขา

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็กโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาด
 4. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรและพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ
 5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และสามารถบำรุงรักษาเบื้องต้นได้
 6. มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 7. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
 9. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 10. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
 11. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 7. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดใกล้เคียงได้
 8. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานขาย(กลุ่มโครงการ) ประจำ จ.ภูเก็ต 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตั้งเป้าหมายยอดขายกลุ่มลูกค้าโครงการร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 2. วางแผนการทำงานประจำสัปดาห์
 3. ติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 4. รายงานผลการทำงานของเดือนที่ผ่านมาและกำหนดมาตรการการทำงานของเดือนถัดไป
 5. รายงานผลการเข้าพบลูกค้าในโปรแกรม Web Sale
 6. นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน
 7. นำเสนอสินค้าใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายและบริการลูกค้าให้ดีที่สุด
 8. แสวงหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 9. ประเมินศักยภาพลูกค้าและให้ข้อมูลในการพิจารณาเครดิตกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 10. ตรวจสอบและติดตามโครงการใช้เหล็กในอนาคตของลูกค้า
 11. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 12. ประสานงานเรื่องการจัดส่งกับหน่วยงานจัดส่ง
 13. ประสานกับแผนกการตลาดเรื่องคุณภาพสินค้า กรณีที่มีปัญหา
 14. ประสานงานด้านนโยบายกับผู้บังคับบัญชา
 15. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 16. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 17. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. เป้ายอดขายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายยอดขายรวมของสาขา
 2. มีแผนนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
 3. ยอดขาย 100% ตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. มีแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
 5. บันทึกผลการเข้าพบลูกค้าในระบบทุกวัน
 6. มียอดขายและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
 7. ลูกค้าพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน และมียอดขายเพิ่มขึ้น
 8. มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นและมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
 9. ลูกค้าได้รับเครดิตที่เหมาะสมกับศักยภาพในการสั่งซื้อ
 10. สามารถเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและปิดการขายได้
 11. มียอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทราบราคาของคู่แข่งขัน
 12. ประสานงานด้วยความรวดเร็วและจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
 13. ประสานงานด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม
 14. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร
 15. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 16. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
 17. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีทุกสาขา

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็กโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาด
 4. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรและพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ
 5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และสามารถบำรุงรักษาเบื้องต้นได้
 6. มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 7. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
 9. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 10. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
 11. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 7. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 8. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานการตลาด สาขากรุงเทพฯ 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมายยอดขายตามหมวดสินค้าร่วมกับ ผู้จัดการสาขา
2. กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด
3. บริหารสินค้าแต่ละหมวดที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหัวหน้าคลังสินค้า
4. บริหารสินค้าซื้อมาขายไป
5. กำหนดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม (ค่า r, min, max)
6. เสนอโปรโมชั่นสำหรับสินค้าและลูกค้ากลุ่มต่างๆ ให้เหมาะสม
7. ประสานงานผลิตและจัดซื้อ ให้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
8. สำรวจตลาดเพื่อเก็บความต้องการของลูกค้าสม่ำเสมอ
9. พัฒนา จูงใจ ให้พนักงานในทีมทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
10. พิจารณาและอนุมัติการลาของพนักงานในสายการบังคับบัญชา
11. มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกับผู้จัดการสาขา
12. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
13. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
14. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

1. มียอดขาย 100% ตามเป้าหมาย และมีส่วนแบ่งการตลาดสินค้าตามที่บริษัทฯ ต้องการ
2. ราคาสินค้าที่กำหนดเป็นราคาที่สร้างกำไรและทำให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
3. มีสินค้าพร้อมขายและเพียงพอต่อการทำการตลาด
4. ลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการในเงื่อนไขที่พอใจ และบริษัทฯ มีกำไร
5. มีสินค้าพร้อมขาย ลูกค้าได้รับส่งมอบตรงเวลา
6. เสนอตรงกลุ่มเป้าหมาย และมียอดขายตามเป้า
7. มีสินค้าพร้อมขายและไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า
8. มีข้อมูลสนับสนุนการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
9. พนักงานทำงานได้ มีความสุข และมีผลงานที่ดีร่วมกัน
10. การอนุมัติถูกต้องตามระเบียบการลาขององค์กร
11. พนักงานในหน่วยงานได้รับการพัฒนา มีขวัญกำลังใจ
12. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
14. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด / การขาย / บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

1.มีความรู้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
2.มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
3.มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของตลาดเป็นอย่างดี
4.มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
5.มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
6.มีทักษะการเจรจาต่อรอง
7.มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
8.สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
9.สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ

1.มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
3.มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6.มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

พนักงานวิเคราะห์ระบบ 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้บริการ สอบถามความต้องการและศึกษากระบวนการทำงานของ user (Software Requirements)
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
– กำหนด Functional Specification ของระบบ
– กำหนด Data Flow ของระบบ
– กำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเข้าระบบ
3. บริหารงานให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการตามที่ออกแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. ทดสอบระบบให้ตรงตามที่ออกแบบก่อนที่จะ Implement ให้ user ใช้งาน
5. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

1. ทราบความต้องการที่แท้จริง (Real requirement) ของหน่วยงานผู้ขอใช้บริการ
2. ผู้รับบริการมีสารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และได้รับบริการภายในเวลาที่เหมาะสม
3. ผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนาตามที่ออกแบบได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแบบเนื่องจากการวิเคราะห์งานที่ไม่ถูกต้อง
4. ผู้ใช้งานมีสารสนเทศที่ถูกต้องใช้งาน
5. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
7. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้ความสามารถ

1.มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัท
2.มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท
3.มีความรู้และเข้าใจระบบโปรแกรมที่บริษัทฯใช้งานอยู่
4.มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
5.มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ Database
6.มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
7.มีความสามารถในการบริหารโครงการ
8.มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
9.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
10.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
11.สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้

Competency ในงาน :
-ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
-ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารธุรกิจ (การตลาด/การบัญชี ฯลฯ)
-Software Design
-EPP

คุณสมบัติอื่นๆ

1.มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
3.มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
4.มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6.มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
7.มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

พนักงานขาย ประจำ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สาขาสำนักงานใหญ่ (2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตั้งเป้าหมายยอดขายรายลูกค้าร่วมกับพนักงานบริการลูกค้า
 2. ติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าของลูกค้าแต่ละราย
 3. วางแผนการทำงานประจำเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 4. รายงานผลการเข้าพบลูกค้าในโปรแกรม Magic
 5. ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเพื่อให้ได้กลยุทธ์การตลาด
 6. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 7. นำเสนอและบริการลูกค้าอย่างดีที่สุดและเป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 8. ร่วมประสานกับพนักงานบริการลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของสินค้า
 9. ตรวจสอบและติดตามโครงการใช้เหล็กในอนาคตของลูกค้า
 10. ประเมินศักยภาพลูกค้าและให้ข้อมูลในการพิจารณาเครดิตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 11. ประสานงานด้านนโยบายกับผู้บังคับบัญชา
 12. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 13. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 14. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. ยอดขายรายลูกค้ามีความเหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย
 2. ยอดขายได้ตามเป้าหมาย 100% ของลูกค้าแต่ละราย
 3. มีแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาทุกวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
 4. บันทึกผลการเข้าพบลูกค้าในระบบทุกวัน
 5. ทราบสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กตลอดเวลา สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้
 6. มียอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทราบราคาของคู่แข่งขัน
 7. ลูกค้าพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน และร้านค้าของลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 8. ประสานงานด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
 9. สามารถเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและปิดการขายได้
 10. ลูกค้าได้รับเครดิตเหมาะสมกับศักยภาพในการสั่งซื้อ
 11. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร
 12. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 13. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
 14. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีทุกสาขา

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็กโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาด
 4. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรและพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ
 5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และสามารถบำรุงรักษาเบื้องต้นได้
 6. มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 7. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
 9. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 10. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
 11. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 7. เป็นคนในพื้นที่และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดใกล้เคียงได้
 8. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานขาย ประจำ จ.นครสวรรค์ สาขากรุงเทพ (2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตั้งเป้าขายรายลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบร่วมกับพนักงานบริการลูกค้าและผู้จัดการสาขา
 2. กำหนดต้นทุนในการบริการ (Cost To Serve) ของลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบให้เหมาะสม
 3. วางแผนการทำงานประจำเดือนเสนอต่อผู้จัดการสาขา
 4. เสนอโปรโมชั่นสำหรับสินค้าและลูกค้ากลุ่มต่างๆให้เหมาะสม
 5. ติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 6. รายงานผลการเข้าพบลูกค้าในโปรแกรม Web Sale
 7. ตรวจสอบและติดตามราคาตลาด (คู่แข่ง) เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันกับทีมการตลาด
 8. ประเมินส่วนแบ่งการตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขาย
 9. นำเสนอข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ แก่ลูกค้า
 10. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และหาแนวทางในการขายให้สินค้าติดตลาด
 11. รับเรื่อง ทำความเข้าใจ และแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าร่วมกับพนักงานบริการลูกค้า และติดตามให้ได้รับการแก้ไข
 12. เข้าเยี่ยมลูกค้ารายเก่า
 13. แสวงหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 14. ประเมินศักยภาพลูกค้าและให้ข้อมูลในการพิจารณาเครดิตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 15. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 16. ประสานกับพนักงานบริการลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของสินค้า
 17. ประสานงานเรื่องคุณภาพสินค้ากับฝ่ายผลิต ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ และในกรณีที่สินค้ามีปัญหา
 18. ประสานงานกับบริษัทขนส่งและคลังสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามข้อตกลง
 19. ประสานงานด้านนโยบายกับผู้บังคับบัญชา
 20. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 21. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 22. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. เป้าขายรายลูกค้ามีความเหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย
 2. ลูกค้าพอใจ สอดคล้องกับต้นทุนที่ใช้ในการบริการ
 3. มีแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3 วันก่อนการเดินทางเยี่ยมลูกค้าแต่ละเดือน
 4. เสนอตรงกลุ่มเป้าหมาย และมียอดขายตามเป้า
 5. ยอดขายในเขตที่รับผิดชอบได้ตามเป้า 100%
 6. บันทึกผลการเข้าพบลูกค้าในระบบทุกวัน
 7. ทราบสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็ก และราคาตลาดที่เป็นปัจจุบันและมีกลยุทธ์การขายที่เหมาะสม
 8. ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
 9. ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ
 10. ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ และยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 11. ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขในแนวทางที่ลูกค้าพึงพอใจ และมีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 12. รู้จักลูกค้าอย่างดี และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
 13. มีลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น และมีการซื้อขายเป็นปกติสม่ำเสมอ
 14. ลูกค้าได้รับเครดิตเหมาะสมกับศักยภาพในการสั่งซื้อ
 15. มียอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทราบราคาของคู่แข่งขัน
 16. ประสานงานด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
 17. คุณภาพสินค้าได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
 18. ส่งมอบตรงเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า
 19. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร
 20. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 21. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
 22. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีทุกสาขา

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็กโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาด
 4. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรและพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ
 5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และสามารถบำรุงรักษาเบื้องต้นได้
 6. มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 7. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
 9. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 10. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
 11. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 7. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดใกล้เคียงได้
 8. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานย้ายสินค้า สำนักงานใหญ่ ( 3 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบสินค้า  ติดสติ๊กเกอร์ และจัดเก็บสินค้าแยกหมวดหมู่ตามพื้นที่จัดเก็บ
 2. ตรวจนับสินค้าที่จัดเก็บกับหัวหน้าชุดผลิต
 3. จัดเตรียมเหล็กรองสินค้าให้มีพร้อมใช้งาน
 4. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เช่น การทำ TPM หรือ 5ส.
 5. ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 7. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 8. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. ติดสติ๊กเกอร์ชี้บ่งสินค้าได้ถูกต้อง และจัดเก็บสินค้าได้ตรงตามพื้นที่ที่กำหนด
 2. มีการตรวจนับสินค้าที่จัดเก็บจริงทุกครั้ง
 3. มีเหล็กรองสินค้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 4. พื้นที่ที่รับผิดชอบสะอาด ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์การตรวจ
 5. อุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้รับการตรวจนับตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 7. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
 8. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

พนักงานผลิต สำนักงานใหญ่ ( 10 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็คความพร้อมและอุปกรณ์ต่างๆในไลน์ผลิตก่อนการเดินเครื่องจักรทุกครั้ง หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้งหัวหน้างาน (Supervisor) หรือผู้จัดการแผนกผลิตทราบทันที
 2. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแทนหัวหน้าชุดได้และผลิตสินค้าได้ตามแผนผลิตที่กำหนดไว้
 3. ปรับเครื่องจักร และแก้ปัญหาเครื่องจักรหยุดเดินได้เบื้องต้น เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (มอก.)
 4. ทำ TPM และ PMเครื่องจักร ร่วมกับทีมงานในไลน์ผลิต และหาวิธีการแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งานได้
 5. ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารบันทึกการผลิตต่างๆ แทนหัวหน้าชุดได้
 6. เขียนใบบันทึกสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์เมื่อเครื่องจักรเสียหรือหยุดใช้งาน และในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งแผนกวิศวกรรมและติดตามการซ่อม พร้อมรายงานให้ Supervisor หรือผู้จัดการแผนกผลิตทราบทันที
 7. ช่วยหัวหน้าชุดตรวจสอบความเรียบร้อยของไลน์ผลิตเมื่อสิ้นสุดการผลิต หรือ ไม่มีการผลิตในช่วงเวลานั้น(การปิดน้ำ-ไฟฟ้า)
 8. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานร่วมกับทีมอย่างต่อเนื่อง
 9. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 10. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
 2. สินค้าผลิตเสร็จตามเป้าหมาย ลูกค้าพึงพอใจ
 3. สินค้าผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 4. เครื่องจักรพร้อมใช้งาน พื้นที่บริเวณที่ทำงานสะอาดปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 5. บันทึกได้ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน และมีลายเซ็นผู้เกี่ยวข้องครบทุกจุด
 6. ทราบสาเหตุของปัญหาพร้อมแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 7. ไลน์ผลิตมีความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาจากน้ำและไฟฟ้า
 8. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 9. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
 10. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การด้านการควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 4. มีทักษะในการวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย
 5. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 7. มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน (Mentoring and Coaching)
 8. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 9. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

วิศวกรไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ ( 1 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรทางระบบไฟฟ้า ให้เหมาะสมตามแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
 2. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนที่กำหนด
 3. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการซ่อมและควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนด
 4. วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 5. สอนงานและชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข
 7. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 8. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 9. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. มีการกำหนดตารางการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่เหมาะสม ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ภายในเดือน พ.ย.ของทุกปี
 2. มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับกำลังคนและเวลา
 3. ผลการซ่อมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย KQI
 4. เครื่องจักรไม่มี Break Down
 5. ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานงานซ่อมบำรุงทุกครั้ง
 6. แก้ไขปัญหาได้ตรงสาเหตุ และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 7. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 8. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
 9. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า
 5. มีทักษะการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 6. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 7. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 8. มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน (Mentoring and Coaching)
 9. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
 10. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 11. สามารถทำงานบนที่สูงได้

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

พนักงานขับรถ-เมกก้า สาขาสำนักงานใหญ่ ( 2 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
 2. ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้น
 3. แจ้งซ่อมตามระยะที่กำหนดและแจ้งความผิดปกติของรถ
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและใบส่งของก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 5. ตรวจสอบน้ำหนักรถพร้อมกับสินค้า ให้อยู่ในพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด
 6. ดูแลการจัดวางสินค้าให้อยู่สภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อการขนส่ง
 7. บริหารเวลาในการส่งสินค้า โดยศึกษาเส้นทางและแผนที่ในการจัดส่ง
 8. ขับรถด้วยความสุภาพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 9. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาทันที กรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
 10. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบันทึกการตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนการใช้รถ
 2. ทำความสะอาดตัวรถอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. นำรถเข้าซ่อมตามระยะที่กำหนดและรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. สินค้าตรงกับใบส่งของและไม่มีสินค้าตีกลับจากลูกค้า
 5. น้ำหนักรถพร้อมสินค้า ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
 6. ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพเดิม
 7. ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ถูกต้องตามสถานที่และเวลาที่กำหนด
 8. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องกิริยามารยาท และไม่ทำผิดกฎการจราจร
 9. ปัญหาเฉพาะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
 10. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุก หรือการขับรถรับ-ส่งสินค้า

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจของบริษัท
 2. มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในการเดินรถ
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร
 5. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น
 6. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงสินค้า
 7. มีทักษะในการสื่อสาร

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความคล่องตัวในการทำงาน กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

พนักงานขับรถ ประจำ จ. สุราษฏร์ธานี ( 2 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
 2. ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้น
 3. แจ้งซ่อมตามระยะที่กำหนดและแจ้งความผิดปกติของรถ
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและใบส่งของก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 5. ตรวจสอบน้ำหนักรถพร้อมกับสินค้า ให้อยู่ในพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด
 6. ดูแลการจัดวางสินค้าให้อยู่สภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อการขนส่ง
 7. บริหารเวลาในการส่งสินค้า โดยศึกษาเส้นทางและแผนที่ในการจัดส่ง
 8. ขับรถด้วยความสุภาพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 9. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาทันที กรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
 10. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบันทึกการตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนการใช้รถ
 2. ทำความสะอาดตัวรถอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. นำรถเข้าซ่อมตามระยะที่กำหนดและรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. สินค้าตรงกับใบส่งของและไม่มีสินค้าตีกลับจากลูกค้า
 5. น้ำหนักรถพร้อมสินค้า ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
 6. ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพเดิม
 7. ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ถูกต้องตามสถานที่และเวลาที่กำหนด
 8. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องกิริยามารยาท และไม่ทำผิดกฎการจราจร
 9. ปัญหาเฉพาะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
 10. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุก หรือการขับรถรับ-ส่งสินค้า

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจของบริษัท
 2. มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในการเดินรถ
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร
 5. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น
 6. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงสินค้า
 7. มีทักษะในการสื่อสาร

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความคล่องตัวในการทำงาน กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

พนักงานคลังสินค้า (ขึ้น-ลงสินค้า คลังสุราษฎร์ฯ) ( 2 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบยอดและสภาพสินค้าที่รับเข้าในแต่ละวัน พร้อมทั้งบันทึกการรับเข้าในใบควบคุมการรับจ่ายสินค้า (Bin Card)
 2. จัดวางสินค้าตามลักษณะของสินค้า
 3. ขึ้นสินค้าตามใบจ่ายสินค้า
 4. บันทึกการรับจ่ายสินค้าในใบควบคุมการรับจ่ายสินค้า (Bin Card)
 5. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับเข้าจากการสั่งซื้อและการย้ายคลัง
 6. ตรวจนับสต็อก (Stock) ตามระยะเวลาที่กำหนด
 7. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น การทำ 5ส
 8. ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด
 9. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 10. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 11. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. สินค้ามีจำนวนถูกต้อง พร้อมขาย และบันทึกจำนวนการรับเข้าได้ถูกต้อง
 2. จัดวางสินค้าได้ตามหน่วยงานจัดส่งและลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพที่ดี
 3. สินค้ามีจำนวนถูกต้องและมีรายละเอียดตรงกับใบจ่าย
 4. บันทึกข้อมูลทันที ครบถ้วน และถูกต้อง
 5. สินค้าที่รับเข้ามีคุณภาพพร้อมขาย
 6. สินค้าคงเหลือได้รับการตรวจนับตามระยะเวลา
 7. พื้นที่ที่รับผิดชอบสะอาด ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์การตรวจ
 8. อุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้รับการตรวจนับตามระยะเวลาที่กำหนด
 9. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 10. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
 11. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ม.3 หรือ ปวช.

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานในคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บสินค้า
 4. มีความรู้และทักษะการใช้เครน
 5. มีทักษะในการสื่อสาร

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

พนักงานผลิต (รายเดือน) ( 2 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็คความพร้อมและอุปกรณ์ต่างๆในไลน์ผลิต ก่อนการเดินเครื่องจักรทุกครั้ง หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้งหัวหน้างาน (Supervisor) หรือผู้จัดการแผนกผลิตทราบทันที
 2. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแทนหัวหน้าชุดได้และผลิตสินค้าได้ตามแผนผลิตที่กำหนดไว้
 3. ปรับเครื่องจักร และแก้ปัญหาเครื่องจักรหยุดเดินได้เบื้องต้น เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (มอก.)
 4. ทำ TPM, 5ส เครื่องจักรร่วมกับทีมงานในไลน์ผลิตและหาวิธีการแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งานได้
 5. ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารบันทึกการผลิตต่างๆ แทนหัวหน้าชุด
 6. บันทึกสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโปรแกรม CMMS ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งแผนกวิศวกรรมพร้อมรายงานให้ Supervisor หรือผู้จัดการแผนกผลิตทราบทันที
 7. ช่วยหัวหน้าชุดตรวจสอบความเรียบร้อยของไลน์ผลิต เมื่อสิ้นสุดการผลิต หรือ ไม่มีการผลิตในช่วงเวลานั้น (การปิดน้ำ-ไฟฟ้า)
 8. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานร่วมกับทีมอย่างต่อเนื่อง
 9. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 10. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
 2. สินค้าผลิตเสร็จตามเป้าหมาย ลูกค้าพึงพอใจ
 3. สินค้าผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 4. เครื่องจักรพร้อมใช้งาน พื้นที่บริเวณที่ทำงานสะอาด ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 5. บันทึกได้ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน และมีลายเซ็นผู้เกี่ยวข้องครบทุกจุด
 6. ติดตามการซ่อมของแผนกวิศวกรรมและสาเหตุของปัญหาพร้อมแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 7. ไลน์ผลิตมีความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาจากน้ำและไฟฟ้า
 8. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 9. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
 10. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การด้านการควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 4. มีทักษะในการวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย
 5. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 7. มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน (Mentoring and Coaching)
 8. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 9. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

หัวหน้าชุดตัวท่อ ( 2 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็คจำนวนพนักงานในชุดที่ตนรับผิดชอบก่อนเริ่มทำงาน หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้งหัวหน้างาน (Supervisor) หรือผู้จัดการแผนกผลิตทราบทันที
 2. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ผลิตสินค้าออกมาตามแผนผลิตที่กำหนดไว้
 3. ปรับเครื่องจักรให้สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (มอก.)
 4. เป็นผู้นำในการทำ TPM, 5ส พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบและมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการทำ TPM ของแต่ละเครื่องจักร
 5. ตรวจสอบความถูกต้องใบบันทึกเหล็กแถบสลิตเข้าเครื่อง, ใบบันทึกการผลิตขึ้นรูป, ใบตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต และสรุปรายการผลิตเมื่อสิ้นสุดการผลิต
 6. บันทึกสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโปรแกรม CMMS ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งแผนกวิศวกรรมพร้อมรายงานให้ Supervisor หรือผู้จัดการแผนกผลิตทราบทันที
 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของไลน์ผลิตทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องจักรหรือไม่มีการผลิตในช่วงเวลานั้น
 8. ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
 9. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 10. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 11. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

 1. มีพนักงานพร้อมทำงานทุกวันในชุดที่ตนรับผิดชอบ
 2. สินค้าผลิตเสร็จตามเป้าหมาย ลูกค้าพึงพอใจ
 3. สินค้าผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 4. เครื่องจักรพร้อมใช้งาน พื้นที่บริเวณที่ทำงานสะอาด ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 5. บันทึกได้ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน และมีลายเซ็นผู้เกี่ยวข้องครบทุกจุด
 6. ติดตามการซ่อมของแผนกวิศวกรรมและสาเหตุของปัญหาพร้อมแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 7. มีการตรวจสอบการปิดน้ำประปา ไฟฟ้า เพื่อมิให้เกิดปัญหาภายหลัง
 8. ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 9. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 10. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
 11. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การด้านการควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ความรู้ความสามารถ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
 2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 4. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 5. มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน (Mentoring and Coaching)
 6. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 7. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 6. มีความอดทนและสามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการลูกค้า (กลุ่มร้านค้า) สาขากรุงเทพฯ ( 3 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตั้งเป้ายอดขายรายลูกค้าที่รับผิดชอบร่วมกับพนักงานขาย และผู้จัดการสาขา
2. ติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
3. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรู้ความต้องการของลูกค้า
4. ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อทราบข้อมูลตลาดและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม
5. วางแผน เสนอแนะ และกำหนดกลยุทธ์ในการขายสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา และทีมการตลาด
6. ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีประสานกับพนักงานขายในการติดตามยอดขายและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. รับทราบความต้องการของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยการทำแผนเยี่ยมลูกค้าอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
8. เจรจาต่อรองให้ลูกค้าพอใจ และไม่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
9. รับฟังและติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ได้รับการแก้ไข
10. ประสานงานเรื่องการขนส่งกับบริษัทขนส่ง
11. ประสานงานเรื่องสินค้ากับฝ่ายผลิต เรื่องแผนการผลิตสินค้าและคุณภาพสินค้า
12. ประสานงานกับลูกค้า บริษัทขนส่ง คลังสินค้า และแผนกบัญชี ในกรณีมีการคืนสินค้าจากลูกค้า พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและบันทึกสิ่งผิดปกติให้ผู้เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกัน
13. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขาย
14. ทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้าร่วมกับผู้จัดการแผนกและเสนอขออนุมัติวงเงินต่อผู้บังคับบัญชา
15. ปรับปรุงทะเบียนลูกค้า
16. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
17. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
18. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณภาพของงานที่ต้องการ

1. เป้าขายรายลูกค้ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้ายอดขายรวมของสาขา
2. ยอดขายได้ตามเป้าหมาย 100%
3. ลูกค้าซื้อซ้ำและมียอดซื้ออย่างต่อเนื่อง
4. ทราบข้อมูลราคาคู่แข่งจากลูกค้า เพื่อเสนอราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้
5. ทราบความต้องการของลูกค้า ปรับและเสนอกลยุทธ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
6. บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
7. ประสานงานด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
8. ลูกค้าพึงพอใจ และองค์กรได้ประโยชน์
9. ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขในแนวทางที่ลูกค้าพึงพอใจและมีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
10. ส่งมอบตรงเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า
11. มีสินค้าพร้อมขายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้า
12. ลูกค้าเข้าใจขั้นตอนการรับคืนสินค้าและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนถูกต้อง
13. เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และจัดทำได้ตรงเวลา ตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
14. วงเงินเครดิตมีความเหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้า
15. ข้อมูลในทะเบียนลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
16. งานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
17. รายงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
18. ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปวส.-ปริญญาตรี  สาขาการตลาด / การขาย / บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

1. มีความรู้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
2. มีความรู้ในนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
3. มีทักษะในการวางแผนและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
6. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
7. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

 • รถรับส่งพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อื่นๆ ตามตำแหน่ง