คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด ( มหาชน )

K.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

K.สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานกรรมการบริหาร

K.แสงรุ้ง นิติภาวะชน

นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน
กรรมการผู้จัดการ

K.สุรพล สติมานนท์

นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

K.จินตนา เตชะมนตรีกุล

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการตรวจสอบ

K.บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

น.ส.บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
กรรมการ

K.ธนทัต ชวาลดิฐ

นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการ

K.ปรีดา วงศ์สถิตย์พร

นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ

K.พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล

พล.อ. ไพรัช  โพธิ์อุบล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

86087_20181030150350-0

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน