ปฎิทินนักลงทุน

วันและเวลา
กิจกรรม
สถานที่
เอกสารประกอบ
มัลติมีเดีย
24/4/2019
10.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ห้อง สาทร1 ชั้น 4, ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร กรุงเทพฯ
4/4/2018
10:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ณ ห้องศาลาแดง อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
26/4/2017
10:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
7/4/2016
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ณ ห้องสาทร 2 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10/4/2015
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ห้องศาลาแดง อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
24/4/2014
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ห้องประชุมพระราม 4, อาคารคิว เฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
25/4/2013
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ห้องพระราม 4 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม
26/3/2012
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ห้องประชุมพระราม 4, อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
28/4/2011
9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
21/4/2010
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
น. ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
2/9/2009
9.00-10.20
พิธีเปิด การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน) S2
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17/8/2009
10.00-11.30
พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน)
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย