SET ANNOUNCEMENT

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
11 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
2 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดสงกรานต์ ดาวน์โหลด
2 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2563 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2563 แจ้งบริษัทย่อยใน สปป.ลาว หยุดทำการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ 20 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ 20 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563 ยกเลิกวันหยุดตามประเพณีวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563 แจ้งมติการจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ดาวน์โหลด